Verzekerden

Verzekerd zijn de werkgever, de ondergeschikten van de verzekeringnemer en de niet aan verzekeringnemer ondergeschikte persoon, die in opdracht van verzekeringnemer werkzaamheden verricht ten behoeve van diens bedrijf of beroep. Dit in hoedanigheid van bestuurder van een motorrijtuig, waarvan hij of zij met goedvinden van de verzekeringnemer tijdens de uitoefening van zijn of haar werkzaamheden gebruik maakt.

Dekking:
Standaard Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekeringnemer in zijn hoedanigheid van werkgever. Niet uit andere verzekeringen gedekte, voor personenschade en de daarmee gepaard gaande schade aan lijfgoederen die verzekerden lijden als gevolg van een verkeersongeval tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden in opdracht van de verzekeringnemer.

Dekking:
Compleet Deze dekking is gelijk aan die van de standaard dekking maar is uitgebreid met een dekking voor gebruik van de motorrijtuigen van de zaak voor privé-doeleinden. Verzekerde som De verzekerde som is € 1.000.000,- per gebeurtenis.

Motorrijtuigen van werknemers Ook is het mogelijk om privé-motorrijtuigen van werknemers te verzekeren. Deze dekking geldt voor dienstreizen met privé personenauto’s van werknemers