0570 - 627933 info@haroldklopman.nl

Algemene zakelijke verzekeringen

Algemene zakelijke verzekeringen

Een ondernemer kan zich tegen vele risico’s verzekeren. Iedere onderneming is anders, logischerwijs verschillen per onderneming de risico’s. Op deze pagina bespreken we de meest algemene verzekeringen voor ondernemers. Vanzelfsprekend kunt u contact opnemen om uw specifieke situatie eens door te lichten. 

Aansprekelijkheidsverzekering motorrijtuig werkgever

• Motorrijtuigverzekeringen dekken o.a. schade aan derden toegebracht, maar nooit schade aan de bestuurder zelf.
• Aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven dekken schade aan derden toegebracht, maar nooit schade veroorzaakt door een motorrijtuig.
• Schadeverzekeringen voor inzittenden dekken de schade van de bestuurder.

In januari 2001 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan, waardoor werkgevers aansprakelijk zijn als een werknemer schade oploopt tijdens het besturen van een “motorrijtuig van de zaak” of een privé-motorrijtuig als dat wordt gebruikt in opdracht van de werkgever. Deze uitspraak kan grote financiële consequenties voor u als werkgever met zich meebrengen. Het kan zijn dat uw huidige verzekeringen hiervoor geen dekking bieden. U kunt dit risico door middel van de WEGAM polis bij ons verzekeren, waarbij u een keuze heeft uit twee verzekeringsdekkingen. De polis is bestemd voor bedrijven en zelfstandige beroepen. Taxibedrijven en/of ander betaald personenvervoer, koeriersdiensten, garages of motorrijtuigverhuurbedrijven komen niet voor deze verzekering in aanmerking.

Bedrijfsaansprakelijkheid

Bij het voeren van een bedrijf kunnen fouten worden gemaakt met schadelijke gevolgen voor bijvoorbeeld werknemers, klanten of anderen waarvoor u aansprakelijk gesteld kunt worden. Wanneer u als ondernemer aansprakelijk gesteld wordt voor materiële – en/of letselschade, kan dit voor u aanzienlijke financiële consequenties hebben. De verzekering dient o.a. dekking te bieden voor aan derden toegebrachte schade door uw werknemers. Verder kan de verzekering dekking bieden voor schade aan produktiemiddelen, produkten en (bedrijfs)gebouwen en ze kan dekking bieden voor schade die is opgelopen door milieuvervuiling en aan u verleende diensten. Voor een onderneming in de agrarische sector moet u natuurlijk ook schade die veroorzaakt wordt door dieren meeverzekeren. Let er op dat uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering het brandregres dekt. Brandverzekeraars kunnen tot een bedrag van maximaal € 500.000,- op bedrijven de schade verhalen, die is ontstaan ten gevolge van onzorgvuldigheid of verwijtbaar handelen. Het verhaalsrecht wordt niet uitgeoefend tegen particulieren, huurders, pachters, bruikleners en bewaarnemers.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Oefent u een zelfstandig beroep uit, dan is het verstandig het aansprakelijkheidsrisico ten gevolge van beroepsfouten ten opzichte van uw cliënten, opdrachtgevers dan wel andere derden te verzekeren. Een beroepsfout, ontstaan door een vergissing, onachtzaamheid of een onjuist advies, die uitsluitend vermogensschade tot gevolg heeft (dus zonder beschadiging van een zaak of letsel van personen) is onder de normale bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering niet gedekt. De verzekering geeft recht op juridische bijstand bij het verweren tegen al dan niet terechte aanspraken van derden.

Verzekerden

Verzekerd zijn de werkgever, de ondergeschikten van de verzekeringnemer en de niet aan verzekeringnemer ondergeschikte persoon, die in opdracht van verzekeringnemer werkzaamheden verricht ten behoeve van diens bedrijf of beroep. Dit in hoedanigheid van bestuurder van een motorrijtuig, waarvan hij of zij met goedvinden van de verzekeringnemer tijdens de uitoefening van zijn of haar werkzaamheden gebruik maakt.

Dekking:
Standaard Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekeringnemer in zijn hoedanigheid van werkgever. Niet uit andere verzekeringen gedekte, voor personenschade en de daarmee gepaard gaande schade aan lijfgoederen die verzekerden lijden als gevolg van een verkeersongeval tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden in opdracht van de verzekeringnemer.

Dekking:
Compleet Deze dekking is gelijk aan die van de standaard dekking maar is uitgebreid met een dekking voor gebruik van de motorrijtuigen van de zaak voor privé-doeleinden. Verzekerde som De verzekerde som is € 1.000.000,- per gebeurtenis.

Motorrijtuigen van werknemers Ook is het mogelijk om privé-motorrijtuigen van werknemers te verzekeren. Deze dekking geldt voor dienstreizen met privé personenauto’s van werknemers

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

U oriënteert zich op de mogelijkheden voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ons kantoor kan u hierbij ondersteuning verlenen. Onze dienstverlening kan bestaan uit enkel advies, maar ook kunnen wij u ondersteunen in de contacten met de verzekeraar of met het aanvragen van de verzekering. Vooraf informeren wij u of het een productadvies of een integraal advies betreft.

In dit document informeren wij u over de wijze waarop wij in het algemeen onze werkzaamheden uitvoeren. Uiteraard kan deze werkwijze worden aangepast indien u specifieke wensen heeft.

U heeft een grote keuze uit een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Elke vorm bij een verzekering heeft bepaalde voor- en nadelen. Voor u is het zeer belangrijk dat u die vorm kiest die nu, maar ook in de toekomst past bij uw specifieke situatie. Het is belangrijk dat u beseft dat u een overeenkomst sluit die u voor een langere tijd aangaat.

Wij adviseren alleen producten van een beperkt aantal aanbieders. Mogelijk hebben andere aanbieders ook producten die voor u geschikt zijn. Naar deze informatie kunt u zelf op zoek gaan.

Onze taak is u te helpen de verzekeringsvorm te kiezen die goed aansluit bij uw individuele situatie.

Uitgebreide documentatie vindt u hier.

 

Gevarenverzekering gebouwen

Bedrijfspanden zijn kostbaar en veelal kwetsbaar. In tegenstelling tot een woning krijgt u dagelijks vele mensen over de vloer. U werkt met grotere energiebehoeften, speciale installaties, grote kostbare voorraden of gevaarlijke stoffen. Dit zijn allemaal nog maar risico verhogende factoren van binnen uit, maar van buiten loeren ook gevaren die beduidend groter zijn dan bij een woonhuis. U heeft meer glas, meer dak, kortom… meer gebouw. Het gevaar dat u getroffen wordt door blikseminslag, schade door smeltwater, vandalisme of ontploffingen is dan ook beduidend groter dan in een privé-situatie. Met een uitgebreide gebouwenverzekering bent u verzekerd tegen al deze risico’s. Daarnaast bent u verzekerd tegen schade als gevolg van braak, diefstal van onderdelen van het pand, vorst en onvoorzien uitstromend water of uitstomende olie.

 

Bedrijfsongevallen verzekeringen

Er gebeuren jaarlijks veel ongevallen. In het verkeer, op het werk, in en om het huis of bij sport en spel. De kans om bij een ongeval betrokken te raken is dan ook niet gering, in onze huidige maatschappij neemt deze kans juist steeds meer toe. Een klein moment van onoplettendheid en het is gebeurd. Meestal loopt het goed af, maar er dient ook rekening te worden gehouden met een minder goede afloop. De financiële gevolgen van zo’n minder goede afloop vangt men op met een ongevallenverzekering. De ongevallenverzekering keert uit bij overlijden en bij blijvende invaliditeit. U kunt voor uw personeelsleden deze ongevallenverzekering in een collectieve vorm sluiten.

Er is sprake van een collectieve verzekering, als er minimaal 10 verzekerden op één polis ter verzekering worden aangeboden. Omdat de premie voor de ongevallenverzekering afhankelijk is van het beroep van de verzekerde zal bij de collectieve verzekering de basispremie worden vastgesteld aan de hand van een gemiddelde tariefgroep. Afhankelijk van het aantal verzekerden op één polis wordt een korting op de premie verleend. Deze korting kan oplopen tot 30% bij meer dan 50 verzekerden.

Dekking:
• Een uitkering bij overlijden tengevolge van een ongeval.
• Een uitkering bij blijvende algehele of gedeeltelijke invaliditeit als gevolg van een ongeval. Het verzekerde bedrag voor een uitkering bij overlijden mag niet hoger zijn dan het verzekerde bedrag voor een uitkering bij algehele of gedeeltelijke invaliditeit.

Geen uitkeringen worden verleend voor ongevallen ontstaan door:
• opzet, zelfmoord, grove roekeloosheid e.d.
• het beoefenen van de bokssport, freefight, parachutespringen, snelheidssporten (paard, rijwiel, auto, motor e.d), duiken en bergbeklimmen.
• het beoefenen van een sport als professional.
• het besturen van een motorrijwiel als de verzekerde jonger is dan 24 jaar.

Contact opnemen?

Heeft u vragen? U kunt ons bereiken via telefoon of e-mail.

Maandag t/m vrijdag: 08:30 - 17:00

Telefoon: 0570 - 627933

E-mail: info@haroldklopman.nl

 

Harold Klopman Assurantien sfeer impressie 2

Volg ons op: